Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Видове рефлекси

  kempa @ 2010-04-16 19:16:57

Основният вид дейност на нервната система е рефлексът-ответната закономерна реакция на организма на дразнене с достатъчна сила при участието на нервната система. Рефлексите могат да възникнат под влияние на всевъзможни въздействия от страна на вътрешната и външната сред на организма и да въвлекат в реакция който и да е орган или група от органи и системи. С усложняването на организмите се усложнява и ц.н.с. и особено нейните по-висши отдели. За да се изучават в чист вид рефлексите е нужно животно само с гръчначен мозък –спинално животно или със запазен продълговат мозък и гръбначен мозък-булбарно животно.
Ако окачим спинална жаба на статив така, че задните й крайници свободно да висят , и поставим парче филтарна хартия, натопено в 0,5% сярна киселена ,жабата ще повдигне крайника си и ще се опита да премахне приложения химичен дразнител-рефлекс на изтриване. Ако ощипем с пинсета той ще се отдръпне –защитен сгъвателен рефлекс. Ако в периода на разгонване потъркаме с пръст гърдите на мъжка спинална жаба, посредната ще обхване здраво с предните си крайници дразнещия пръст-рефлекс на обхващане и др.
И у човека се наблюдават редица сравнително прости рефлекси реакции, осъществявани предимно от гръбначния мозък. Такива са например сухожилните рефлекси или ререфлексите на разтягане, които се наблюдават при механично дразнене на сухожилиятаили при разтягане на скелетните мускули. Такива прости рефлекси са коленният рефлекс и рефлексът на Ахиловото сухожилие –подръпване на подбедрицата,при удар на четириглавия мускул под коляното или по Аиловото сухожилие. Лесно се предизвиква и зеничният рефлекс, рефлексът на сукане и др.
Най-общото за всички рефлекси, независимо дале са прости или сложни е, че те се осъществяват при прилагане на достатъчно силно дразнене ,при наличност на рецептор, способен да възприеме дразненето и да го трансфолмира и нервно възбуждане , и на цялостна рефлексна дъга , която да проведе възникналото възбуждане през ц.н.с. до изпълнителният орган. Рефлексната дъга е материалният субстрат на рефлекса , нервният път , по който става неговото провеждането от рецептора до ефектора. Всяка рефлексна дъга започва от рецептор, включва 2 или повече неврона и завършва с ефектора, т.е. изпълнителен орган.
Има няколко вида рецептора, способни да възприемат само определен вид външна енергия. Това са адекватни рецептори, които са светлинни,топлинни,звукови,механорецептори,хипиорецептори,оспорецептори и др. А в зависимост от това дали изхождат от външна или вътрешна среда на организма са-екстерорецептори и интерорецептори. Тези който се намират в мускулите,ставите и сухожилията са проприорецептори.
Рефлексната дейност се осъществява само при запазена анатомична или физиологична цялост на рефлексната дъга. Особеностите на дъгата са:
1.Еднопосочност на предаването
2.Локализация или рецептивно поле
3.Сегментация
4. Рефлексно време
5.Умора
6.Напътване(облекчаване)
7.Последствие
8.Сумиране на подпраговите дразнения
9.Трансформация на ритъма
10.Ирадиация на възбудния процес

Рефлексът е униварсален механизъм, обуславящ дейността на всички органи и системи, включително и на кората на големите мозъчни полукълба, и осъщствяват връзките им с околното среда. Рефлексите се делят на 2 основни групи-безусловни и условни. Между тях има разлика само в механизма на тяхното образуване и протичане, защото и двата са рефлекси изискващи едни и същи условия за своето осъществяване.
Безусловните рефлекси са вродени рефлекси, които са се изработили и закрепили в процеса на историческото развитие на организмите и поради това те се предават по наследство- от поколение на поколение. За своето осъществяване и протичане те не изискват никакви специални условия и затова се наричат безусловни. Рефлексната има дъга преминава през низшите отдели на ц.н.с. и се е оформила и анатомично, и физиологично още през ембриалното развитие на организма. Те са слабо изменчиви и слабо подвижни, същ. През целия живот на индивида и се повтарят с неизменна последователност толкова пъти колкото пъти се приложи дразнителят, който ги предизвиква.
Условните рефлекси липсват при раждането и се изработват в индивидулният живот под влияние на изменящи се условияна околната среда. Това са строго индивидуални придобити рефлекси, които съществуват дотогава , докато същ. условията, които са обусловили тяхното изработване. Изчезнат ли условията изчезват и самите придобити рефлекси. Те са силно изменчиви и подвижни и се изменят,щом се изменят условията които ги обуславят. Рефлексната им дъга минава задължително през виъшите отдели на ц.н.с.-кората на големито мозъчни полукълба. За условния рефлекс не е необходим спец. дразнител. Всяко дразнене, нанесено където и да е в организма и върху къкъвто и да е рецептор, може при определени условия да доведе до образуването на условен рефлекс.
Да вземем примера, с който руския физиолог акад. И.Павлов е открил закономерностите на условните рефлекси при своите знаменити опити.
Куче с фистула на слюнчената жлеза е завързано в специален станок. На животното се подава парче месо и то започва да го яде, при което от слюнчената жлеза се отделя слюнка и започва да изтича от фистулата. Това е безусловен рефлекс при хранене. Но опитът се усложнява, при което 20-30 секунди преди подаването на месото се задейства светлинен сигнал (светва лампа). След 10-20 светвания непосредствено преди даването на храната у кучето започва слюноотделяне дори само при запалване на лампата, без даване на месо. Това вече е условен рефлекс. Той може да бъде създаден и с други дразнители вместо светлина, като подаване на звуков сигнал (звънец), определена миризма, показване на някаква фигура и пр. За изработването на условен рефлекс е необходимо някой безразличен за животното дразнител от външната среда системно и многократно да се съчетава с действието на безусловния дразнител. Но безразличния дразнител трябва да започне действието си малко по-рано от безусловния и тогава той-става условен сигнал за следващото действие на безусловния рефлекс, при което започва да предизвиква условен рефлекс
Убедително доказатество също и е опита за придобития характер на условните рефлекси на Цитович—На малки , току-що родени кученца, хранени дотагава с мляко, са били изработени слюнчени фистули. След това кученцата са били разделени на 2 групи. Първата група е била хранена с месо. Достотъчни са били едно или две зяхранвания, за да започне слюнкоотделянето само при показване на месото от разстояние. В същото време втората,контролната група кученца, поддържани само на млечна диета и непоознаващи вкуса на месото, са оставали напълно индиферентни и не са отделяли нито капка слюнка при неговото показване.
Основни и най-важни условия при изработването на условнита рефлекси са наличността и съчетаването на 2 дразнителя. Единият от тях обуславя осъществяването на определен безусловен рефлекс, а другият е индиферентен и няма никакво отношение към това осъществяване. При това съчетаване трябва да става така, че във всички случаи индиферентния дразнител да предхожда безусловния и да продължи да действа известно време заедно с него. По този начин цялото време на индиферентният дразнител може да бъде разделено на 2 части: време на изолирано действие – когато действието на индиферентния дразнител действа сам, и време на съвпадане – когато действието на индиферентния дразнител съвпада с действието на безусловния дразнител. При изработване на условен рефлекс животното трябва да бъде здраво. При болни животни условен рефлекс не може да се създаде или се изработва много бавно и трудно. За да се изработи рефлекса е необходимо безусловният дразнител да бъде физиологично и биологично по-силенот индиферентния. В оснавата лежи механизмът на временна връзка. Този механизъм е присъщ само на кората на големите моз. полукълба и нейната специфична функция.
Всички изработени при лабораторни условия условни рефлекси под влияние на дрзнители, нямащи нищо общо с безусловния дразнител, се наричат изкусвени условни рефлекси. Те се изработват по-трудно и по-бързо изчезват. За разлика от тях натуралните условни рефлекси под влияние на дразнители , представляващи свойства или качества на безусловни дразнители (вида на храната, миризмата й, и т.н.) са много трайни и се изработват много лесно и бързо: достатъчни са 1-2 съчетания и ннатуралният условен рефлекс е на лице. В зависимост от времето на изолирано действие условните рефлекси се делят на 3 основни групи: 1) съвпадащи-когато това време е няколко секунди 2)отдалечени-когато времето на изолирано действие е 15-30 сек. 3)закъсняващи-времето е 1-3 мин.
Условните рефлекси, изработили се под влияние на дразнения, приложени към екстерорецепторите, се наричат екстерорициптивни за разлика от интеророцептивни условни рефлекси, изработили се при дразнене на интерорецепторите.
Тагове: Видове, рефлекси

Сваляния: 1

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


à ²Ã,   ²Ã,   Кожата,   VIII,   животински,   кризи,   Ивайло,   Най-голямата,   фактор,   обществе,   Историчес,   106,   following,   лъчи,   религията,   Гал,   образувани,   Втора,   опа,   под,   different,   устройства,   Night,   МИКРОПРОЦЕСОРНА,   оцеляване,   найлоновите,   Кирилова,   възприятията,   3-4,   бърз,