Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Влияние на високите температури върху материалите

  spima @ 2012-05-28 07:16:01


Развитието на съвременните енергетика, химическа промишленост, металургия,
авиация, автомобилна индустрия и много други области на техниката е свързано с
използването на материали, работещи при високи температури. В тези условия на
работа към съответните конструкционни елементи се предявяват редица изисквания.
Високите и разнообразни изисквания трябва да съчетават минимален запас на якост на
детайлите с необходимата надеждност при осигурена икономичност и конкурентноспособност.
В някои случаи разработването на машини и устройства (например
съвременните реактивни двигатели), които да работят в екстремни условия на
експлоатация, може да се окаже технически неизпълнима задача, ако няма достатъчно
данни за поведението на материалите в тези условия.

За работа в условията на повишени температури се използват топлоустойчиви
материали, работещи на границата на якостно-деформационните им възможности.
Непрекъснатото усъвършенстване на технологиите позволява производството на нови
топлоустойчиви материали.

1. Якостно-деформационните изследвания при високи температури могат да се
разделят на следните видове:
1.1. Изследвания в условията на високи температури при статично натоварване.
1.2. Изследвания с подържане на постоянни стойности на температурата и товара.
1.3. Изследвания с подържане на постоянна стойност на температурата и различни
режими на натоварване.
1.4. Изследвания при въздействие на различни комбинации от стойности на
температура и напрежение.
2. Подходът при изследване поведението на материалите при високи температури в
условията на пълзене е следният: провеждат се експериментални изследвания след
което се търсят зависимости, описващи получените резултати.
3. Обикновено експерименталните изследвания се правят за ограничен период от
време след което се търсят критерии за прогнозиране поведението на материала за
време, надвишаващо времето на експериментите.
4. Техниката за изпитване на материалите при високи температури е сложна,
специфична и скъпа. Подържането й по време на експлоатация изисква допълнителни
разходи, свързани с калибриране и ремонт, които се извършват от представители на
фирмите-производители на съответната техника. Затова закупуването на готови
изпитвателни системи е неизгодно. Опитът показва, че в повечето случаи е целесъобразно
купуването на отделни компоненти и собствено разработване на останалите
елементи и софтуерни продукти, според целите на изследването. Така
научноизследователският екип има възможност да поддържа и усъвършенства
техниката в хода на продължителната работа, наложена от естеството на изпитванията.
Освен това, изследователите могат по-добре да оценят въздействието на
изпитвателната техника върху експерименталните резултати, което е предпоставка за
по-точното им тълкуване.
Всяка фирма-производител на конструкционни елементи, предназначени за работа
при високи температури, трябва да провежда експериментални изследвания за
установяване на поведението на материала, от който те са изработени, при съответните
температури, независимо дали при производството са използвани съществуващи или
собствено разработени марки стомани.

Определяне на границата на пълзене

1. Провежда се експерименталното изследване при желаната температура и различни
стойности на напрежението.
2. От получените резултати се изчертава съответното семейство криви на пълзене
фиг. 1

3. На чертежа със семейството криви на пълзене при различни напрежения се
прекарва вертикална права на разстояние t от ординатната ос (интервалът от време, при
който се търси границата на пълзене) – фиг. 1 а.
4. Установява се зависимостта на напрежението от деформацията на пълзене в
графичен вид (фиг. 1 б). По тази графика се намира стойността на границата на
пълзене като ордината на точката, чиято абсциса е f . .
Определяне на границата на продължителна якост чрез параметъра на
Larson-Miller
1. Провежда се експериментално изследване при две температури Т1 и Т2, за три
стойности за . (.1>.2>.3). При Ti = const (i = 1, 2) се изпитват 3 пробни тела, за всяка
стойност на .j = const (j = 1.3) и се определят времената до разрушаване tn (n = 1.3).
2. Определят се средните стойности на времето за разрушаване tij за различните
комбинации от Ti = const и .j = const:
Тагове: съпромат

Сваляния: 3

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Селини,   клавиатура,   по Българс,   Българс,   car,   Криминалистика,   Интегрираното,   ЛЕЩИ,   Министерст,   Пространство,   акции,   прояви,   2000,   described,   Разлика,   Такъв,   двете,   милиони,   стойността,   Танев,   Книга,   Човешкия,   Междупредм,   токозахранващи,   техника,   Цифрова,   забравените,   МАТЕРИАЛ,   МОТИВАЦИЯТА,   Нама,